esca
  • Atenció Client: (+34) 93 761 02 47
  • alemany@alemanysa.es

Avis legal

AVÍS LEGAL

L'USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, devent accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement.

La pàgina web inclou textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel.lectual.

PRIMERA. - TITULAR DE LA WEB

El titular de la web és ALEMANY, SA amb CIF: A08871584, amb domicili social en AV. FRANCESC SANLLEHÍ I BOSCH, 1 08390 de MALGRAT DE MAR, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Llibre 4.905, Foli 145, Full 65866 Tom 5.605, Secció 2 ª, (en Endavant ALEMANY). Poden contactar amb Joan Comas ALEMANY per telèfon: +34 937.610.247 o correu electrònic: alemany@alemanysa.es

SEGONA. - OBJECTE DE LA WEB

ALEMANY posa a disposició del públic (des d'ara USUARI), que accedeixi al domini, www.alemanysa.es (en endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant una web de caràcter informatiu. Els CONTINGUTS de la WEB són proporcionats i creats per ALEMANY.

TERCERA. - ACCÉS A LA WEB

L'accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L'accés i ús d'USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part ALEMANY, que podrà modificar les condicions d'accés o suspendre l'accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant ALEMANY, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l'accés i la suspensió de la WEB.

El maquinari i programari necessaris per accedir a la web seran per compte dels USUARIS. ALEMANY no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d'aquests, ni dels drets d'ús o llicències requerides per la utilització.

Tampoc serà responsable ALEMANY de cap anomalia, mal funcionament, deterioració, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, como conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés a la WEB.

El servei prestat per ALEMANY mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre o cancel · lar aquesta sense previ avís.

QUARTA. - CONTINGUTS DE LA WEB

L'idioma utilitzat per ALEMANY a la WEB serà el Català, Castellà i Anglès, sense perjudici de la utilització d'altres llengües, nacionals o autonòmiques. ALEMANY no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l'idioma de la WEB per l'usuari, ni de les conseqüències.

Els continguts de la WEB tenen com finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats per ALEMANY i tenen un caràcter general i orientatiu, no essent vinculants per ALEMANY.

ALEMANY podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dintre de la WEB, com la forma en que s'accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Són propietat de ALEMANY tots els drets de propietat industrial i intel · lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ALEMANY, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d'aquesta mateixa, pel que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de ALEMANY.

Es prohibeix l'ús dels continguts de la WEB per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de ALEMANY ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris , independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per l'apertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra ALEMANY.

ALEMANY no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporen en la WEB per a l'obertura d'altres. ALEMANY no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'USUARI per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

CINQUENA. - USUARIS DE LA WEB

Els usuaris que accedeixin a la web de ALEMANY ho faran conforme a la Llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir a la web i als continguts de forma contrària a l'establerta i / o amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir la web, en perjudici de ALEMANY o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts de la web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel · lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

ALEMANY no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d'introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar.

L'accés als continguts de la WEB per part de l'USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a ALEMANY qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l'accés a la web, ja sigui d'àmbit físic, lògic, moral o personal.

ALEMANY podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament d'aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

ALEMANY podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre ALEMANY i siguin responsabilitat directa o indirecta d'algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB d'ALEMANY modificar o alterar els continguts d'aquesta, hauran de comunicar immediatament ALEMANY.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

 ALEMANY, SA d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD 1720/2007, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades exigides.

Les dades recollides a través del formulari o les adreces de correu electrònic disponible a la pàgina web, seran objecte de tractament per a donar curs a la seva petició i remetre-li informació comercial que puguin ser del seu interès, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre els nostres productes i promocions.

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i Oposició expressats en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, a través del correu electrònic alemany@alemanysa.es o mitjançant comunicació escrita enviada a l'adreça postal: ALEMANY, SA Av Francesc Sanllehí i B., 1 08380 Malgrat de Mar, Barcelona, ​​juntament amb la documentació que se li requereixi.